آزمایش و آزمایشگاه اولی ها

دانش آموزان پایه اول هم در کنار سایر پایه ها، دانش و علم را در کنار آزمایش و خطا تا حصول نتیجه و با دقت خاصی ادامه می دهند که جا دارد از زحمات آموزگار محترم قدردانی به عمل آید.

Photo 0220 آزمایش و آزمایشگاه اولی ها Photo 0222 آزمایش و آزمایشگاه اولی ها

فرستادن دیدگاه