آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند

آموزگاران پایه های اول تا ششم جهت گرفتن عکس یادگاری بر سر سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر و عکس یادگاری انداختند و آموزگاران اولین کسانی بودند که میهمان سفره هفت سین بچه ها در سال 93 شدند و این اقدام از انتظارات دانش آموزان تمام کلاس ها در کنار آموزگار مهربان خود بود ، بدون شک دانش آموزان خواستند از این طریق هم نشان دهند که آموزگار ، این یار مهربان را همچنان دوست دارند.

IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۱۰۳۴۰۲ آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۱۰۴۰۱۹ آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۱۰۴۱۵۵ آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۱۰۴۴۵۳ آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۱۰۴۸۱۸ آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۱۰۵۱۴۳ آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۱۰۵۵۱۲ آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۱۱۰۰۰۱ آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۱۱۰۲۳۶ آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۱۱۰۶۱۵ آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۱۱۰۹۵۳ آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۱۱۱۲۳۰ آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند IMG ۲۰۱۴۰۳۱۶ ۱۱۱۷۳۵ آموزگاران در کنار سفره هفت سین دانش آموزان کلاس خود حاضر شدند

 

فرستادن دیدگاه