اردو و فواید آن حتی در محیط مدرسه

اهداف اردو
کسب تجربه و افزایش مهارت های زندگی اجتماعی
افزایش روحیه تعاون و مشارکت جویی
گسترش خلاقیت های علمی، هنری، ورزشی و کشف استعداد های نهفته
آشنایی با معارف و مفاهیم اخلاقی و آداب اسلامی
آشنایی با فعالیت های گروهی و تقویت روحیه ی نظم پذیری اجتماعی و همزیستی اسلامی
آمادگی افراد برای مقاومت در برابر مشکلات و تنگناها
ایجاد فرصت برای قبول مسئولیت و شخصیت پذیری
پرداختن به تفریحات سالم برای تخلیه ی فشارها و هیجان های روحی و درونی
تقویت بنیه ی اخلاقی، اعتقادی، ایمان، اراده و خود باوری درونی سازی، احترام به قوانین و رعایت مقررات
ایجاد حس رقابت توام با رفاقت
غنی سازی اوقات فراغت بر پایه ی ارزشهای اخلاقی و دینی
آشنایی با تاریخ و تمدن کهن اسلامی، ایرانی و شخصیتهای برجسته ی دینی، علمی، فرهنگی و سیاسی.
فواید اردو
۱- تقویت روحیه ی جمع پذیری و قانون مندی و برخورداری از نظام معین .
۲- آشنایی با دوستان جدید و انس و الفت با آنان .
۳- آشنایی با فرهنگ های بومی شهرها .
۴- آشنایی با شخصیت های مذهبی، فرهنگی، موثر و تاریخ ساز .
۵- آشنایی با اماکن زیارتی، باستانی، سیاحتی و فر هنگی .
۶- کسب تجربه و مهارت های زندگی دسته جمعی .
۷- دیدن شهر های جدید، اماکن زیارتی و تفریحی .
۸- تقویت روحیه ی اعتماد به نفس و همزیستی در شرایط خارج از زندگی معمولی خانوادگی .
۹- ایجاد انس و الفت بین بچه ها .
۱۰- تقویت روحیه ی دینی .
۱۱- محل شناخت و آزمایش دوستان؛ حضرت علی(ع) می فرماید: السَفَر میزانُ الأخلاق[۲]؛ مسافرت وسیله سنجش اخلاق است.
۱۲- عبرت و پند گرفتن از پیشینیان .
۱۳- برانگیختن حسّ دوستی و صمیمیت .
۱۴- بازشناسی توان شخصی نقش خویش .

۱۵- تمرین زندگی مستقل از خانواده .

IMG 3633 اردو و فواید آن حتی در محیط مدرسه IMG 3636 اردو و فواید آن حتی در محیط مدرسه IMG 3638 اردو و فواید آن حتی در محیط مدرسه

فرستادن دیدگاه