موفقیت مدرسه مرهون زحمات انجمن اولیا و مربیان

کمالی مدیر دبستان بیان داشتند که انجمن اولیا و مربیان یکی از بخش‌های مهم و کلیدی در مدراس است که بسیاری از مسائل موجود در مدارس را هموار می‌کند.
وی، وجود انجمن اولیا و مربیان در مدارس را منشأ اثر در آموزش و پرورش دانست و بیان داشت: برای موفقیت در تعلیم و تربیت دانش آموزان به مشارکت و همکاری اولیای خانه و مدرسه و عوامل دیگر تأثیرگذار نیاز است.
کمالی با بیان اینکه دستیابی به اهداف والای تعلیم و تربیت در گرو مشارکت و همکاری اولیا و مربیان است ادامه داد: به نظر می‌رسد این پیوند مقدس به زیبایی در دبستان پروین اعتصامی شهرستان چالوس تحقق یافته است.و جا دارد از زحمات انجمن اولیا و مربیان تقدیر و تشکر نمایم با بیان اینکه مدرسه پروین از نگاه درونی و بیرونی به مدرسه ، مدرسه قوی در تمامی زمینه های آموزشی و پرورشی است به این جهت که انجمن اولیا و مربیان قوی ، پیگیر و دلسوز دارد .

Photo 0087 موفقیت مدرسه مرهون زحمات انجمن اولیا و مربیان Photo 0092 موفقیت مدرسه مرهون زحمات انجمن اولیا و مربیان Photo 0093 موفقیت مدرسه مرهون زحمات انجمن اولیا و مربیان Photo 0094 موفقیت مدرسه مرهون زحمات انجمن اولیا و مربیان

فرستادن دیدگاه