اولین جلسه شورای دانش آموزی برگزار شد

شوراي دانش آموزي فرصتي مناسب براي مشارکت عملي دانش آموزان در توسعه و تقويت فعاليت هاي آموزشي،تربيتي،فرهنگي،هنري و…  –  شوراي دانش آموزي تمرين مسوليت پذيري و مشارکت جويي دانش آموزان در امور مدرسه  است در همین راستا دبستان پروین اعنصامی شهرستان چالوس هم برابر دستورالعمل مبادرت به تقویت این نهاد مدرسه ای گرفته است .

IMG 0753 اولین جلسه شورای دانش آموزی برگزار شد IMG 0757 اولین جلسه شورای دانش آموزی برگزار شد IMG 0758 اولین جلسه شورای دانش آموزی برگزار شد IMG 0761 اولین جلسه شورای دانش آموزی برگزار شد IMG 0762 اولین جلسه شورای دانش آموزی برگزار شد IMG 0760 اولین جلسه شورای دانش آموزی برگزار شد

 

فرستادن دیدگاه