بازدید مدیریت آموزش و پرورش از کلاس درس

در یکی ازروزهای درسی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جناب آقای فرزیب به همراه کارشناس مسوول آموزش از کلاس درس بازدید داشته و از نزدیک روند آموزشی و پرورشی کلاس درس این دبستان را مورد ارزیابی قرار دادن د ، در این بازدید وضعیت کلاس عالی بوده است که جا دارد از زحمات آموزگار محترم قدر دانی شود .

Photo 00991 بازدید مدیریت آموزش و پرورش از کلاس درس Photo 00971 بازدید مدیریت آموزش و پرورش از کلاس درس Photo 0096 بازدید مدیریت آموزش و پرورش از کلاس درس Photo 0095 بازدید مدیریت آموزش و پرورش از کلاس درس

فرستادن دیدگاه