تاریخچه مدرسه

  • دبستان پروین اعتصامی
  • 20 می 2013

دبستان پروین اعتصامی از آثار تاریخی داخل شهر چالوس

این بنا که در ضلع شمالی خیابان امام واقع شده است . در سال 1312 خورشیدی همزمان با احداث کارخانه حریربافی به عنوان رستوران کارخانه بنا گردید و در سال های 1320 تا 1324 هـ . ش مرکز فرماندهی نیروهای ارتش شوروی سابق بود .پس از خروج متفقین از سال 1325 تاکنون این بنا با نام دبیرستان شاپور و پس از مدتی تحت نام دبستان پروین اعتصامی مورد بهره برداری آموزشی است . ساختمان مدرسه از یک طبقه و زیرزمین تشکیل شده است و ورودی آن در جهت جنوبی و دارای سردر تزئینی است .