تدوين كتاب سال

کتاب حاضر با همکاری معاونین آموزشگاه تهیه و تدوین شده است ، نامبردگان در تنظیم برخی از فصول کتاب اینجانب را یاری داده اند با این وصف هرگونه لغزش علمی که در کتاب مشاهده می شود مستقیما متوجه اینجانب است امید است کتاب حاضر مورد توجه مدیران و کارکنان آینده به جهت توسعه آموزش و پرورش و توسعه علمی قرار گیرد .SDC123071 300x224 تدوين كتاب سال

فرستادن دیدگاه