جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

 جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

اهداف :

1- گسترش زمينه ایجاد شده برای جهش علمي و جنبش نرم افزاري

2- توسعه و تعميق توليد محتواي الكترونيكي در مدرسه .

3- توسعه و تعمیق زمينه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند ياددهي – يادگيري .

4- ترغيب معلمان، دانش آموزان، به استفاده از محتواهاي الكترونيكي در فرآيند آموزش .

5- ارتقای توانمندی دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان و دانش آموزان

6- ایجاد زمينه هاي مناسب براي شناسايي و توسعه توانمندي هاي معلمان ، ‌دانش آموزان  در توليد محتواي الكترونيكي .

7- حمايت از پديدآورندگان توليد محتواي الكترونيكي .

8- حمايت از مناسب سازي و دسترس پذيري محتوي

محورهاي برگزاري :

1- توليد درس افزارهاي آموزشي متناسب با موضوعات كتاب هاي درسي

2- توليد اجزاي آموزشي متناسب با موضوعات كتاب هاي درسي

3- توليدات نرم افزارهاي پرورشي، قرآني و تربيتي در حوزه آموزش و پرروش

4- توليدات نرم افزارهاي آموزشي براي دانش آموزان با نيازهاي ويژه

IMG ۲۰۱۴۱۱۰۹ ۰۸۴۵۱۰ جشنواره تولید محتوای الکترونیکی IMG ۲۰۱۴۱۱۰۹ ۰۸۴۵۲۱ جشنواره تولید محتوای الکترونیکی IMG ۲۰۱۴۱۱۰۹ ۰۸۴۶۰۷ جشنواره تولید محتوای الکترونیکی IMG ۲۰۱۴۱۱۰۹ ۰۸۴۶۵۸ جشنواره تولید محتوای الکترونیکی IMG ۲۰۱۴۱۱۰۹ ۰۸۴۷۱۸ جشنواره تولید محتوای الکترونیکی IMG ۲۰۱۴۱۱۰۹ ۰۸۴۷۴۰ جشنواره تولید محتوای الکترونیکی IMG ۲۰۱۴۱۱۰۹ ۰۸۴۷۵۵ جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

فرستادن دیدگاه