جلسه کارگروه حمل و نقل دانش آموزی

جلسه کارگروه حمل و نقل دانش اموزی در دبستان پروین اعتصامی تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ضمن توصیه های مهم ، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

1‌ـ رعايت كامل قوانين و مقــررات راهنمايــي و رانندگــي و آيين نامه و دستورالعمل حمل و نقل دانش آموزان

2ـ آماده و مرتب نگهداشتن وسيله نقليه از نظر موتوري و نظافت جهت ارائه سرويس به موقع و همچنين مجهز بودن به تجهيزات با توجه به فصل گرما و سرما

3ـ رعايت كامل موارد ايمني ، بهداشتي، عدم استفاده از دخانيات ، پرهيز از حرف زدن و استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي

4ـ رعايت تناسب تعداد مسافرين با ظرفيت خودرو

5ـ نصب كپسول اطفاي حريق در ماشين

6ـ مرتب بودن وضعيت پوشش و عدم استفاده از وسايل زينتي و لوازم غير ضروري و مغایر با فرهنگ اسلامی

7ـ عدم ورود به مدرسه با وسيله‌ي نقليه يا خود فرد، مگر با تشخيص مدير مدرسه

8ـ عدم پخش آهنگ هاي نامناسب و غیر مجاز و مغایر با شئونات دانش آموزی

9ـ سوار و پياده كردن دانش آموزان پس از توقف كامل خودرو و كنترل كامل بسته بودن درب خودرو هنگام حركت

10ـ خودداري از سوار كردن مسافر يا آشنايان خارج از ليست و پرهيز از توقف بي‌جا در مسير

11ـ حضور به موقع در محل سوار شدن دانش آموزان و دقت در انتقال آنان به مدرسه و منزل در وقت معين

12ـ همــراه داشتــن دفتــرچه انضباطي جهت كنترل و نظارت بر عملكرد خودروهاي حمل و نقل دانش آموزي

13ـ شركت در جلسات توجيهي كه توسط مدرسه يا منطقه در صورت نياز ترتيب داده مي شود.

14ـ نصب آرم متحد الشكل

15ـ همكاري با مراقبين دانش آموزي

16ـ تكميل و امضاي فرم تعهد

17ـ لیست دانش آموزان به هنگام حمل و نقل می‌بایست همراه راننده باشد تا عنداللزوم در اختیار مسئولین قرار گیرد.

18ـ نصب العین قراردادن منشور اخلاقی رانندگان

مراقبين خودروهاي حمل و نقل (رانندگان )

1ـ حضور قبل از همه دانش آموزان در وسيله نقليه

2ـ همكاري و ايمن سازي و كمك براي سوار شدن دانش آموزان

3ـ تعيين محل نشستن دانش آموزان با توجه به زمان سوار شدن جنسيت ـ سن و ساير موارد.

4ـ مراقبت از دانش آموزان حين حركت وسيله نقليه و تذكرات لازم تربيتي ـ ايمني

5ـ حضـور وغيـــاب روزانــه دانش آمــوزان مربوط و ارائـــه يك نسخــه از آن بـه مدیر اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدرسه ( رفت ـ برگشت )

6ـ همكاري و كمك براي سوار و پياده شدن دانش آموزان و اطمينان از رسيدن به نقطه ايمن پس از پياده شدن آنان

7ـ بررسي وسيله نقليه در پايان سفر و حفظ اشياي بجا مانده و تحويل آن به مديريت مدرســه و يا دانش آموزان مربوط

8ـ ارائه گزارش ماهانه به مدیر اجرایی از وضعيت ايمني ـ تربيتي و رفتار و برخورد دانش آموزان با همديگر و راننده و بالعكس

Photo 0084 جلسه کارگروه حمل و نقل دانش آموزی Photo 0085 جلسه کارگروه حمل و نقل دانش آموزی Photo 0086 جلسه کارگروه حمل و نقل دانش آموزی Photo 00921 جلسه کارگروه حمل و نقل دانش آموزی

فرستادن دیدگاه