دانش آموز و رایانه

در مدرسه ای که مبتنی بر ITاست اساسا نگاه تعلیم وتربیت در آن تغییر می یابد ودیگر معلم به عنوان آموزش دهنده ودانش آموزان به عنوان یاد گیرنده ی صرف نخواهند بود ،بنا بر این محتوای آموزشی هم باید منطبق بانقش معلمان ودانش آموزان به طور خاصی طراحی وتدوین شود.برای هر دانش آموز باید به یک شکل وشیوه ی یاد گیری خاص آموزش داده شود به این معنا که وقتی معلم در کلاس با 30 سلیقه ی مختلف وتفاوت های فردی مواجه می شود ،طبیعی است که در این جا فقط IT مي تواند پاسخگو باشدوهر کسی با توجه به توانمندی که دارد می تواند از محتوای آموزشی بهره مند شود.برای افزایش کارایی IT در دروس مختلف باید محتوای برنامه هایی که در شبکه هادر دسترس دانش آموزان و معلمان قرار می گیرد با هدف های آموزشی ساز گار بوده واز نظر یاددهی ویاد گیری کارا وموثر باشند .برای این کار باید اولویت را به تربیت طراحان نرم افزاری رایانه ای درباره ی عموم موضوعات درسی ونیز تربیت برنامه ریزان درسی متخصص در فن آوری اطلاعات وارتباطات داد.
جهت تحقق این هدف دبستان پروین اعتصامی گامهای استوارتری را در این زمینه برداشته است .

Photo 0097 دانش آموز و رایانه Photo 0098 دانش آموز و رایانه Photo 0099 دانش آموز و رایانه Photo 0100 دانش آموز و رایانه Photo 0101 دانش آموز و رایانه Photo 0103 دانش آموز و رایانه Photo 0104 دانش آموز و رایانه Photo 0105 دانش آموز و رایانه Photo 0106 دانش آموز و رایانه Photo 0107 دانش آموز و رایانه

فرستادن دیدگاه