زنگ مانور سراسری زلزله در دبستان به صدا در آمد

کمالی مدیر دبستان تصریح کرد: شناخت کمبود‌ها، نواقص و نقاط ضعف و تلاش برای رفع کاستی‌ها از دیگر اهداف برگزاری مانور زلزله و ایمنی است.
کمالی با اشاره به اینکه هفدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس با شعار مدرسه ایمن = جامعه تاب آور برگزار شد ، خاطرنشان کرد: اجرای این چنین مانور ها و آموزش ها باعث افزایش سطح ایمنی، کاهش خطر‌پذیری و پیامدهای ناشی از وقوع حوادث در مدارس از طریق تربیت تیم‌های دانش‌آموزی آماده در مواجهه با حوادث و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه است.
کمالی بیان داشت : در این مانور که همزمان با سراسر کشور و با هدف ارتقاء سطح آگاهی و آمادگی دانش آموزان برگزار گردید سناریوی مربوط به وقوع یک زلزله فرضی با پخش آژیر خطر به اجرا درآمد. در این شبیه سازی؛ دانش آموزان نسبت به پناه گیری در نقاط ایمن مدرسه اقدام نمودند.

IMG 3987 زنگ مانور سراسری زلزله در دبستان به صدا در آمد IMG 4029 زنگ مانور سراسری زلزله در دبستان به صدا در آمد

فرستادن دیدگاه