زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی نواخته شد

زنگ پژوهش با حضور آموزگاران و اولیای دانش آموزان به صورت نمادین در دبستان پروین اعتصامی شهرستان چالوس  برگزار شد.
کمالی مدیر دبستان گفت: زنگ پژوهش با هدف تدوین نقش پژوهش در بین دانش آموزان و معلمان نواخته می شود.
کمالی افزود: آموزش و پرورش با هدف گسترش فرهنگ پژوهش در بین دانش آموزان و معلمان و حل نیاز این قشر در بحث پژوهش، برنامه ها و سیاست هایی را در بحث پژوهشی اجرا می کند.
وی ادامه داد: از طریق پژوهش می توان چالش های پیش روی آموزش و پرورش را به فرصت تبدیل کرد و از فرصتها برای شکوفایی نظام آموزش و پرورش استفاده کرد.
کمالی مدیر دبستان در پایان خاطرنشان کرد: شعار امسال هفته پژوهش در آموزش و پرورش ‘پژوهش مبنای سند بنیادی آموزش و پرورش است’ نام گذاری شده که هدف از آن گسترش مراکز پژوهش آموزش و پرورش، فراهم کردن فضای آموزشی و ارتباط دانش آموزان و معلمان با مراکز پژوهشی است.

IMG 3968 زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی نواخته شد IMG 3997 زنگ پژوهش در دبستان پروین اعتصامی نواخته شد

فرستادن دیدگاه