سازنده های خلاق

به منظور تقويت و بالا بردن روحيه تحقيق و پژوهش،توجه ویژه ای به دست ساخته هاي دانش آموزان در کلاسهای مختلف از سوی آموزگاران محترم شده است.
در آموز ش وپرورش نيز براي اينكه از خلاقيتها ونوآور يهاي دانش آموزان بيشتر مطلع باشند و از آن درجهت پيشبرد اهداف عاليه ي آموز ش وپرورشي استفاده كنند،دانش پژوهان را به ساخت و ابداع و اختراع ابزار و وسايلي كه بيشتر با درس شان ارتباط دارد تشويق مي كنند. اين ابداعات رامعمولاً به عنوان دست ساخته هاي دانش آموزي از هر مدرسه ای جمع آوري و در نمايشگاهي با همين عنوان در يكي از مكا نهاي آموزشي در معرض ديد قرار مي دهند كه بازديدكنندگان آ نهابيشتر خود دانش آموزان و يا بعضي از معلمان هستند.

Photo 0191 سازنده های خلاق Photo 0192 سازنده های خلاق Photo 0193 سازنده های خلاق Photo 0194 سازنده های خلاق Photo 0216 سازنده های خلاق Photo 0217 سازنده های خلاق

فرستادن دیدگاه