عملکرد دبستان در هفته بهداشت و روان

دهم اکتبر مصادف با نوزدهم مهر ماه از طرف فدراسیون جهانی بهداشت روان(WFMH) به عنوان “روز جهــــــانی بهـــــــداشت روان ” نامگذاری شده است.این فدراسیون برای این روز در هر سال، یک شعار خاص را انتخاب می کند. در ایران هفته پایانی مهر ماه (24 لغایت30 مهر) به نام هفته بهداشت روان نام گذاری شده است وعمده ترین هدف در این هفته ارتقاء و افزایش آگاهی و تغییرو اصلاح نگرش مردم نسبت به مسائل بهداشت روان می باشد.

شعار هفته سلامت روان سال 1394(2015) «حفظ کرامت انسانی در سلامت روان» می باشد.

IMG 3345 عملکرد دبستان در هفته بهداشت و روان IMG 3480 عملکرد دبستان در هفته بهداشت و روان IMG 3481 عملکرد دبستان در هفته بهداشت و روان IMG 3600 عملکرد دبستان در هفته بهداشت و روان

فرستادن دیدگاه