مسابقات طراحی و نقاشی و خوشنویسی در مرحله مدرسه ای

مسابقات طراحی و نقاشی و خوشنویسی در مرحله مدرسه ای بین دانش آموران در رشته های طراحی و نقاشی و خوشنویسی در مرحله مدرسه ای برگزار شد و برای انتخاب نفرات برتر در هر یک از رشته های فوق مورد قضاوت و داوری قرار خواهد گرفت گرفت.سپس از هر پایه یک نفر در هر رشته انتخاب شده و نتایج به اطلاع دانش آموزان خواهد رسید.

فرستادن دیدگاه