معاینات دهان و دندان در سطح دبستان

هدف کلی بهداشت مدارس

تأمين ، حفظ، ارتقاء سطح سلامت جسماني و رواني دانش آموزان، نوجوانان و جوانان و در نهايت جامعه

اهميت بهداشت مدارس

– بخش عظيمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند (بيش از 25%)

– به دليل كامل نشدن مهارتها و شرايط سني بعد از گروه مادر و كودك آسيب پذيرترين قشر جامعه مي باشند

– پايه گذاري رفتارهاي بهداشتي و شيوه زندگي در اين سنين صورت مي گيرد

– از مهمترين گروههاي در معرض خطر حوادث و سوانح هستند

– با توجه من اينكه در سن آموزشي پذيري هستند من آساني مطالب بهداشتي را فرا گرفته و من خانواده و جامعه انتقال ميدهند

– در دسترس و من آساني مي توان مطالب آموزشي من آنها انتقال داده شود.

فعاليتها

برنامه هاي بهداشت مدارس

1- آموزش بهداشت

2- معاينات دانش آموزان و تكميل شناسنامه سلامت

3- بهبود وضعيت تغذيه دانش آموزان و نظارت بر نحوه توزیع، نگهداری و مصرف شیر در مدارس و تغذیه دانش آموزان

4- بیماریابی پدیکلوزیس و سایر بیماریهای واگیردار شایع در مدرسه

5- پيشگيري از سوانح و حوادث در سنين مدرسه

6- واكسيناسيون توام دانش آموزان

7- تشكيل پرونده بهداشتي جهت مدارس

8- نظارت

9- بهبود وضعيت بهداشت محيط مدارس

IMG 3806 معاینات دهان و دندان در سطح دبستان IMG 3807 معاینات دهان و دندان در سطح دبستان IMG 3808 معاینات دهان و دندان در سطح دبستان

فرستادن دیدگاه