میزگرد سکانداران مدارس ابتدایی چالوس

درآستانه عید نوروز وبا حضور معاونت آموزش ، و کارشناس آموزش ابتدایی آموزش وپرورش جلسه تخصصی وکارگاهی انتظارات وچالش های پیش روی  مدیران مدارس ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان چالوس با میزبانی دبستان پروین اعتصامی برگزارشد.

دراین جلسه ابتدا مدیریت دبستان ضمن خیرمقدم به کلیه مدیران از زحمات ودرایت همگی این عزیزان درمدارس تقدیر وتشکر نمود .

وی در گزارش از جلسه افزود:جامعه ای که پرسشگرنداشته باشدبه جایی نمی رسد .وی برمدیریت برقلب ها وایجادصمیمیت دربین همکاران ودانش آموزان تاکید کرد.

کمالی توجه به مدارس روستاها و حاشیه شهر وبررسیدگی به دانش آموزان بی بضاعت تاکید نمود وبُعد تربیتی را از ابعاد مهم در تربیت دانش آموزان دانست و بیان داشت دبستان پروین اعتصامی با کمک انجمن در زمینه کمک به دانش آموزان بی بضاعت گامهای مهمی را برداشته است .

وی استفاده از ظرفیت حضور خیرین در انجمن مدارس تاکید نمود وانجمن مدارس را بازوی توانمند برای مدارس وآموزش وپرورش دانست.

در این جلسه مهندس باروج معاونت آموزشی برپیگیری طرح و برنامه های دوره ابتدایی تاکید نمودواز مدیران خواست تا طر ح و برنامه ها دوره ابتدایی را با کیفیت بالا وخوب پیگیری نمایند و در مدارس فضایی شاد ایجاد نمایند.وی برشناسایی دانش آموزان مستعد فرهنگی ومعرفی به کانونهای علمی  تاکید نمود.

در ادامه جلسه به صورت کارگاهی وپرسش وپاسخ ادامه یافت ونماینده مدیران ابتدایی وتعدادی از مدیران به بیان مشکلات وسئوال از معاونت وکارشناسان پرداختند.

Photo 0395 میزگرد سکانداران مدارس ابتدایی چالوس Photo 0396 میزگرد سکانداران مدارس ابتدایی چالوس Photo 0399 میزگرد سکانداران مدارس ابتدایی چالوس Photo 0400 میزگرد سکانداران مدارس ابتدایی چالوس Photo 0401 میزگرد سکانداران مدارس ابتدایی چالوس Photo 0402 میزگرد سکانداران مدارس ابتدایی چالوس Photo 0403 میزگرد سکانداران مدارس ابتدایی چالوس Photo 0404 میزگرد سکانداران مدارس ابتدایی چالوس

فرستادن دیدگاه