هفته مشاغل به نحو شایسته برگزار شد

هفتة معرفی مشاغل، که هر ساله در هفتة اول اردیبهشت ماه در مدارس برگزار می گردد، فرصت مغتنمی است تا دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی بامشاغل گوناگون و لزوم آنها در جامعه آشنا شوند.آشنایی با مشاغل مختلف این امکان را به دانش آموزان می دهد تا متناسب بااستعداد،توانایی،رغبت ،هوش وعلائق خود نسبت به انتخاب رشتة تحصیلی مناسب که منجر به انتخاب شغل مورد علاقة آنها می شود ، اقدام نمایند.
مهمترین هدف راهنمایی شغلی دردوره ابتدایی آن است که دانش آموزان متوجه شوند که وجود تمام مشاغل مشروع و نیز اشتغال در آنها برای ادامه زندگی افراد و بقای جامعه لازم است.

IMG ۲۰۱۴۰۴۲۳ ۱۰۲۲۲۵ هفته مشاغل به نحو شایسته برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۴۲۳ ۱۰۲۲۳۴ هفته مشاغل به نحو شایسته برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۴۲۳ ۱۰۲۲۵۵ هفته مشاغل به نحو شایسته برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۴۲۳ ۱۰۲۳۱۴ هفته مشاغل به نحو شایسته برگزار شد IMG ۲۰۱۴۰۴۲۳ ۱۰۲۳۴۴ هفته مشاغل به نحو شایسته برگزار شد

فرستادن دیدگاه