پرورش خلاقيت با رويكرد اصلاح الگوي مصرف

نام طرح : پرورش خلاقيت با رويكرد اصلاح الگوي مصرف
مجري طرح : دبستان پروین اعتصامی شهرستان چالوس
تاريخ : سال 92 اجراي آزمايشي سال 1388
سال 1389 اجراي طرح در مدارس
Photo 0043 پرورش خلاقيت با رويكرد اصلاح الگوي مصرف

Photo 0042 پرورش خلاقيت با رويكرد اصلاح الگوي مصرف

1-ارزش هاي ناظر بر اجراي طرح
الف – تأكيد دين بر تفكر و ارزش و جايگاه آن
«فكره ساعة خير من عباده ستين سنتة»
ب- نامگذاري سال 1388 بنام سال حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف

2-اسناد پشتيبان :
الف – سند چشم انداز :
-برخوردار از دانش پيشرفته ، توانا در توليد علم و فناوري
-الهام بخش ، فعال و مؤثر در جهت اسلام با تحكيم الگوي مردم سالاري و … نو انديشي پويايي فكر
ب – برنامه چهارم توسعه :
فصل چهارم (توسعه مبتني بر دانايي / ماده 52- تقويت خلاقيت و نوآوري در آموزش و پرورش

3-…..

4-عنوان طرح : پرورش خلاقيت با رويكرد اصلاح مصرف

Photo 0041 پرورش خلاقيت با رويكرد اصلاح الگوي مصرف Photo 0040 پرورش خلاقيت با رويكرد اصلاح الگوي مصرف

5-شرح طرح: اين طرح از جمله فعاليت هايي است كه به منظور ايجاد موقعيت و فرصت بهتر و انديشه و ارائه ايده هاي نو از سوي دانش آموزان با نگاه به موضوع اصلاح الگوي مصرف طراحي شده است .

6-ضرورت :
موضوع تفكر بهتر از جايگاه ويژه اي در تعليم وتربتي برخودار بوده و تفكر خلاق يا خلاقيت از عالي ترين و پيچيده ترين جلوه هاي انديشه انسان به شمار رفته و متخصصان علوم رفتاري توجه ويژه اي به آن مبذول داشته اند .
رشد سريع و پرشتاب علم به افزايش حج اطلاعات ، مشكلات دنياي معاصر نظير جمعيت، كاهش منابع غذايي، استفاده نامناسب و مصرف بي رويه و … سبب شده است كه آموزش و پرورش جوامع بيش از پيش به موضوعات خلاقيت و استفاده بهينه و مناسب از منابع و امكانات روي بياورند تا ضمن بهره گيري از ايده ها ، ابتكارات راه حل هاي مناسبي براي درست مصرف كردن پيدا نمايند. لحاظ اين موضوع در مدارس بويژه در سال پيش از دبستان و دبستان در قالب سرفصل هاي آموزشي و يا ماده درسي قرار گيرد .

7-مباني و اصول و اهداف مورد نظر :
-ايجاد زمينه هاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان
-ايجاد خودباوري در دانش آموزان و تقويت اعتماد به نفس
-ايجاد بهره گيري از ايده هاي دانش آموزان در حل مسائل و مشكلات مدرسه و منزل به ويژه اصلاح الگوي مصرف
-آموزش درست و بجا مصرف كردن منابع و استفاده بهينه از امكانات

8-ساحت تربيتي پوشش دهنده طرح :
-مهارت درست مصرف كردن
-مهارت تفكر خلاق

9-ساختار و اركان مورد نظر :
اين طرح توسط آموزگاران ابتدايي اجرا مي گردد .

10-اهداف كيفي :
-زمينه هاي پرورش خلاقيت و پرورش تفكر خلاق
-ارائه ايده هاي نو
-بررسي مسائل و مشكلات و حل آن
-آموزش مصرف درست

فرستادن دیدگاه