پژوهش+ پرورش = آموزش – در اجراي طرح پژوهش بال شكسته آموزش

پژوهش در کنار پرورش ، تکميل کننده آموزش است . بنابر اين آنچه را که در حال حاضر به عنوان يک ابزار به نام کتاب در دست دانش آموز است هدف نهايي آموزش نام نگرفته است ، هدف نهايي فربه کردن ذهن با استفاده از اطلاعات فعلي کتـاب نيست ، هدف تقويت حس کنجکــاوي و قوه پرسشگري در دانش آموز است که دانش آموز با ايجاد يـک سـوال در ذهـن که توسط ابزار کتاب ايجـاد مي شودکه خـود به منظور حقـيقت يابي و فهم جويي بخشي از حقيقت است نه تمام آن .
لذا بايد اين اراده در دانش آموز ايجاد شود به آنچه دريافته است ، کل مطلب نيست بلکه حقيقتي فراتر از اين است که با دست يابي پاسخ پرسشهاي متعدد در ذهن ايجاد مي شود و اگر دانش آموز درس و آموزش را فقط در ابزاري به نام کتاب ببيند و آن را تمام شده تلقي کند ، خود از موانع بزرگ در رشد ذهني دانش آموز به حساب مي آيد. پس براي برون رفت از اين چالش به ابزارهاي مکملي نياز است که آن طرح تحقيق و پژوهش به عنوان مکمل آموزش و پرورش است تا جائيکه از آن به عنوان يک بال به سمت صعود ،آموزش نام برده اند .
اهداف کلی :
1- اشاعه فرهنگ تحقیق و پژوهش .
2- پرورش هر چه بیشتر شهروندان بالغ از نظر فکری .
3- روش علمی حقیقت یابی.
اهداف طرح :
1- شکوفايي استعدادها و رشد خلاقيت فردي دانش آموزان .
2- فراهم ساختن محيط موثر يادگيري و آموزش .
3- هدايت و راهنمايي دانش آموزان در جهت علايق و استعدادهايشان .
4- ايجاد زمينه مشارکت دانش آموزان مستعد در انجام پژوهش ها.
5- رشد و توسعه بنيه علمي و پژوهشي دانش آموزان و زمينه سازي براي بروز خلاقيت .

مخاطبان :
کليه دانش آموزان پايه هاي پنجم و ششم و آموزگاران مربوطه و ديگر همکاران آموزشي و پرورشي آموزشگاه .

IMG 4194 300x224 پژوهش+ پرورش = آموزش   در اجراي طرح پژوهش بال شكسته آموزش

فرستادن دیدگاه