پیک نوروزی پیام آور شادی می شود

ازجمله مهمترین اهداف پیک نوروزی همانا استمرار آموزش ویادگیری درخارج از مدرسه ودرایام تعطیلات می باشدکه ضمن اینکه سبب برقراری ارتباط دوسویه بین مدرسه ودرس با اجتماع بیرونی دراین مدّت می گردد از طرفی سبب یادگیری وافزایش معلومات وایجاد فعالیتهای مضاعف می شود .
لذا باتوجّه به تعطیلات طولانی نوروزی وعدم ارائه تکالیف به شیوه قدیمی ویا تکالیف معلم ساخته مختلف ومتفاوت وسلیقه ای، بهترین جایگزین، ارائه تکالیف یکسان درقالب پیک نوروزی می باشد.که دبستان پروین اعتصامی هم در این راستا گامهای مثمر ثمری برداشته است تا هم دانش اموزان در ایام تعطیلات به فعالیت آموزشی بپردازند و هم تا حدودی از درس و کتاب فاصله نگیرندوسعی شده است در تهیه آن از خلاقیت دانش آموزان استفاده شود تا درانجام آن انگیزه بیشتری داشته باشند.
Photo 0053 پیک نوروزی پیام آور شادی می شود

Photo 0054 پیک نوروزی پیام آور شادی می شود

Photo 0055 پیک نوروزی پیام آور شادی می شود

Photo 0056 پیک نوروزی پیام آور شادی می شود

Photo 0057 پیک نوروزی پیام آور شادی می شود

Photo 0058 پیک نوروزی پیام آور شادی می شود

Photo 0059 پیک نوروزی پیام آور شادی می شود

Photo1429 پیک نوروزی پیام آور شادی می شود

Photo1431 پیک نوروزی پیام آور شادی می شود

فرستادن دیدگاه