چرا پژوهش و تحقيق ؟

ساليان سال است که ما دانش آموزان خود را نصيحت مي کنيم و در عـين حال هم ما و هم آنان تا حدودي از بي ثمر و تکراري بودن آن اگاه هستيـم . آيا وقت آن فرا نرسيده است که روش خود را تغيـير دهيم ؟ آيا وقت آن نرسيـده است که در برابر مسايل و مشکلات آموزشي ، روش هاي قديمي را کنار بزنيم و با نوآوري و خـلاقيت روش هاي جديدي ابداع کنيم ؟ شايد دليل عدم موفقيت مادر حل مسايل ناشي از تکراري بودن و سنتي بودن روش هاي مقابله با آنهاست . نگرش آمـوزش و پرورش ما بايـد مبتني بر پرورش خلاقيت باشد نه انباشتن مواد در حـافظه ، متاسفانه هم در خانواده و هم در مدرسه ، والدين و مربيان ظرفيت پذيرش خلاقيت بچه ها را ندارند و به اين امر مهم بها نمي دهند . بايد بياموزيم که در برخورد با مشکلات نه سعي در کتمان آن داشته باشيم و نه در صدد مقابله هيجاني و عاطفي با آنها برآييم . بلکه راه حل هاي گوناگون را براي مقابله با آن پيدا کرده و به دانش آموز هم بياموزيـم و سپس به تحليل ضعف و قوت هر راه حل، پرداخته شود و سرانجـام بهترين راه حل برگزيـده شود . کساني که به راحتي سعي در فرار از خانه يا مدرسه يا پايان دادن به آموزش را دارند از اين مهارت مهم محرومند ، پس بايد اين مهارت را ايجاد نمود .
لذا پس از سالـها تدريس و مديريت دريافتـم آنچه بي انگيزگـي تحصيــلي و افت تحصيلي را به همـراه داشـته است آموزش و پـرورش بـدور از پژوهـش و تحقيـق بوده است . در حقيقت آمـوزش فقـط با يک بـال پرورش در آسـمان پرتلاطم علمي به سوي پيشرفت و ترقي علمي در حال پرواز بوده است .
پژوهش در کنار پرورش به عنوان يک کيفيت هيجاني مثبت و موثر ، براي آموزش يک ضرورت و نياز است ، نيازي که از طريق آن ، آموزش مي تواند در هر عرصه اي اوج بگيرد و با آموزش صحيـح ، آينده با افراد خلاق و کنجکـاو روبرو شود. ( نادری و نراقی . 1381)
بنابر اين متصديان تعليم و تربيت بايد با ابتکار و خلاقيت ، روح پژوهش را بيشتر از امروز در فضاي آموزش و پرورش حاکم بر مدرسه زنده کنند و مدرسه را به محيـطي آزمايشگاهـي علم و عمـل مبدل نمـايند . تادر آن دانش آموزان به کارهـاي خـلاقانـه بپـردازند و در واقع مي تـوان گفت مدرسه و آموزش و پرورش همرا با پــژوهش مي تواند محيـط آموزشي جذاب و ارزشمنـدي باشد که بتـواند زمينه سـاز پيشرفـت هــاي علـمي به خصـوص رشد ذهنـي و تقـويت حس کنجکاوي دانش آموزان شود . که اين عامل خود به پيشـرفت تحصيلي دانش آموزان منجر مي شود . پيشرفتي که در حال حاضر به عنوان يک تجربه خوب از آن نـام مي بريـم ، تجربه اي که با کاربرد اصولي تحقيق و پژوهش در کنار عملکردهاي پرورشي و اجراي مجموعـه اي از اقدامـات ، فعاليت هاي و برنامه ها ، پيشـرفت آموزشي را به دنبال داشته است و اين حرکت توفيقي شد تا بتوانيم محيط آموزشي مناسبي را ايجاد نمائيم .

IMG 4202 300x224 چرا پژوهش و تحقيق ؟

فرستادن دیدگاه