پروژه ی علمی (طرح جابربن حیان )

1) این طرح زمينه تحقق اهداف دوره ابتدايي ، مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش را به ويژه درزمينه هاي زير فراهم مي نمايد :
الف ) اهداف علمي،آموزشي نظير :
– دانش آموز نسبت به شناخت پديده ها كنجكاو است.
– در فكر كردن ، شنيدن ، گفتن و بيان مقصود ، خواندن و نوشتن و حساب كردن مهارت كافي دارد .
– با زبان فارسي آشنايي دارد و مي تواند از كتاب و روزنامه استفاده كند .
– ارزش علم را در انجام درست كارها تا حدي مي داند .
– با نحوه يادگيري خود تا حدودي آشناست .
ب ) اهداف اجتماعي نظير :
– همكاري با ديگران را دوست دارد .
– در بازي ها و فعاليت هاي گروهي شركت مي كند .
– به انجام وظايف و مسئوليت هايي كه بر عهده او مي گذارند پايبند است.
ج ) اهداف زيستي نظير :
– از حواس خود به خوبي محافظت و استفاده مي كند .
– در حفظ محيط زيست كوشا است .
– نكات ايمني را مي داند و رعايت مي كند.

Photo 0026 پروژه ی علمی (طرح جابربن حیان ) Photo 0029 2 پروژه ی علمی (طرح جابربن حیان ) Photo 0030 پروژه ی علمی (طرح جابربن حیان ) Photo 0032 پروژه ی علمی (طرح جابربن حیان )
علاوه بر اهداف فوق مي توان هدف هاي زير را براي اجراي اين طرح ذكر نمود :
٢) كمك به تحقق اهداف مهارتي درس علوم تجربي نظير :

مشاهده طراحي تحقيق برقراريارتباط پيش بيني فرضيه سازي كاربرد ابزار اندازه گيري تفسير يافته ها و نتيجه گيري

3) تقويت مهارتهاي زندگي در دانش آموزان نظير :

تصميم گيري حل مساله برقراري ارتباط باديگران دوست يابي سخنراني ودفاع از كار خود در جمع و ….
۴) تحقق اهداف نگرشي درس علوم تجربي نظير :

كنجكاوي و جستجو گري علمي نيروي خلاقيت وابتكار پشت كار تمايل به همكاري وتحمل يا احترام گذاشتن به عقايد ونظرات ديگران فكر باز وروشن بيني خود انتقادي و بازنگري نقادانه آمادگي براي پذيرش عدم قطعيت احساس مسئوليتاحساس اعتماد به نفس و ….
۵) شناسايي و تقويت استعدادهاي فردي دانش آموزان و ايجاد زمينه اي مناسب براي كار آفريني:
بسياري از توانايي ها ، استعدادها و علاقه مندي هاي دانش آموزان در كلاس هاي معمولي نمود پيدانمي كنند و لذا قابل شناخت و پرورش نيستند . پروژه ي علمي ، فرصت مناسبي به وجود مي آورد كه
مي توان اين استعدادها را مشاهده ، شناسايي و تقويت كرد . بنابراين پروژه ي علمي مي تواند راهبرد٤بسيار مناسبي در تحقق يكي از اهداف مهم نظام آموزش و پرورش يعني ايجاد زمينه كارآفريني دانش آموزان باشد.
۶) ارائه مواد درسي به صورت در هم تنيده:
موضوعاتي كه براي پروژه هاي علمي دانش آموزان طراحي مي شوند مي توانند بسيار گسترده تر ازيك موضوع درسي و درواقع ميان رشته اي باشند و دانش آموزان ضمن انجام اين گونه پروژه ها از
دانش و مهارت هاي متعدد خود استفاده كنند.
۷) ايجاد موقعيت مناسب براي اجراي برنامه هاي درسي جديد ازجمله :

تفكر وپژوهش ، كاروفناوريونيز ارزشيابي كيفي- توصيفي از عملكرد دانش آموزانبراي رفع نياز هاي ICT و تشويق آنان به استفاده از IT ۸) افزايش توانمندي دانش آموزان در حوزهاطلاعاتي مربوط به پروژه هاي علمي خود .

فرستادن دیدگاه