حافظان هم مدرسه ای

استفاده از آموزه های علمی مربوط به روش های یاددهی – یادگیری و نیز بهره گیری از تجربه های معلمان علاقه مند، در آموزش بهینه قرآن به دانش آموزان می تواند مؤثر باشد.
بدون شک زندگی انسان متأثر از تعلیم و تربیت دینی است و این تعلیم و تربیت دینی، نگرش ها و علایق و عادات انسان را متحول می سازد و باعث سازندگی شخصیت می شود و در این میان است که آموزش قرآن در مدارس ابتدایی، مطرح می شود و این آموزش از جمله برنامه هایی است که به همین منظور تدارک دیده شده و چند ساعتی را به خود اختصاص داده است. خوشبختانه توفیق اجرای این برنامه ضروری در مدرسه پروین اعتصامی به وضوح قابل مشاهده بوده و بسیاری اذعان دارند که وضعیت آموزش قرآن در سطح مدرسه بسیار مطلوب است.

Photo 0074 حافظان هم مدرسه ای Photo 0075 حافظان هم مدرسه ای Photo 0076 حافظان هم مدرسه ای Photo 0077 حافظان هم مدرسه ای Photo 0080 حافظان هم مدرسه ای Photo 0081 حافظان هم مدرسه ای Photo 0082 حافظان هم مدرسه ای Photo 0083 حافظان هم مدرسه ای

فرستادن دیدگاه